جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

 

تنها لازمه عضویت در سروج، پذیرش بیماری اعتیاد و انگیزه درمان شدن توسط مصرف کننده می باشد.

 

1. مراجعه حضوری به مرکز سروج با هماهنگی قبلی با تلفن جهت مشاوره اولیه.

2. حضور حداقل یک جلسه در جلسه شناخت بیماری اعتیاد پنجشنبه ها ساعت 10:30 صبح

3. حضور در لژیون تازه واردین جهت فراگیری قوانین ورود به پروسه درمان

4. بعد از آشنایی با قوانین و پروسه درمان و معرفی به لژیون آماده سازی، فرد بیمار آماده می شود برای سفر درمانی.

5. زمانی که شخص آمادگی کامل را پیدا کرد جهت طی مراحل بعدی سفر درمانی، وارد لژیون نهائی می شود و در صورت رعایت قوانین درمان تا رهائی از بند بیماری اعتیاد در لژیون نهائی به عنوان یک مسافر، سفر درمانی را طی می کند.